ที่พักศาลาแม่ริม

ขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมจัดงานสัมมนา

รีวิวภาพบางส่วนในงานสัมมนา 

"การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน หนี้สินเกษตรกร หนี้สินนอกระบบ กับการสร้างความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน" 

จัดโดย คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

Contact us